A  www.leonettafolklor.hu weboldalának


Adatkezelési tájékoztatója
a weblapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről

 

 1. Tájékoztatási kivonat

 

Személyes adat leírása: A regisztrált személyek nevei, telefonszámai, irányítószámai illetve e-mail címei.
Személyes adatok köre: A weblapra regisztrált Érintettek által önkéntesen megadott személyes adatok/Név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám/
Adatkezelés célja: A weboldalra történő regisztráció során a személyes adatok rögzítése illetve tárolása.
Adatfeldolgozó és művelettechnikai leírása, tevékenységük (rendszerműködtetés) során kerülnek kapcsolatba az adatokkal. A www.leonettafolklor.hu oldal működtetője utasításainak megfelelően az adatfeldolgozó a tevékenysége során biztosítja a weblap tárhelyét. Informatikai műveletek végrehajtása.
Adatfeldolgozó: Total Studio Kft., mint adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató

Magyar Posta, mint futárszolgálat

Balázs Ibolya,mint mérlegképes könyvelési szolgáltatás

Google LLC és Facebook Ireland Ltd., mint IT szolgáltatás

Érintettek köre: A www.leonettafolklor.hu oldalra regisztrált személyek.
Adat forrása: Közvetlenül a honlapon regisztrált személytől történik az adatrögzítés.
Adatkezelés időtartalma: A weblapon történő regisztráció, addig ameddig az érintett személy nem kéri az adatainak a törlését / elfeledtetését, de maximum 2 évig.
Adattovábbítás:  Megkeresés esetén az illetékes hatóságok részére a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén és módon.
Adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk 1) bek. b) pontja

 

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Tarcsáné Suhajda Ildikó Irén

székhely: 1122 Határőr út 19/a
Telefonszám: 06705244445
Email: leonettafolklor@gmail.com

Az adatkezelő honlapja: www.leonettafolklor.hu

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

A www.leonettafolklor.hu jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített formában, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintettek személyes adatait (név, telefonszám, irányítószám, e-mail cím) regisztráció során gyűjti, személyes adatait kezeli.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a GDPR preambulumának (32)-(33) és a 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) b) pontja.

 

 1. Fogalom meghatározások

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont).

 

 1. „személyes adatok különleges kategóriái”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (GDPR 9. cikk (1) bekezdés).

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pont).

 

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából (GDPR 4. cikk 3. pont).

 

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (GDPR 4. cikk 4. pont).

 

 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (GDPR 4. cikk 5. pont).

 

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk 6. pont).

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7. pont).

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont).

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR 4. cikk 9. pont).

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (GDPR 4. cikk 10. pont).

 

 1. „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11. pont).

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (GDPR 4. cikk 12. pont).

 

 1. Az érintettek és kezelhető személyes adatok köre

 

Az Érintett az adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adja meg:

 

Az érintett „Neve”, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

Az érintett,,Telefonszáma”, cél: kapcsolatfelvétel

Az érintett,,Irányítószáma”, cél: kapcsolatfelvétel

Az érintett „E-mail címe”, cél: kapcsolatfelvétel

 

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A www.leonettafolklor.hu oldalra történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok rögzítése, tárolása, megrendelés teljesítése, számlázás.

 

Személyes adatok kiadása harmadik személy, vagy hatóságok számára-, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik– csak és kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

 

Bármely érintett e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe az ajánlatkérést. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen vagy adatokkal történt ajánlatkéréssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

 1. Az általános adatvédelmi irányelvek

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Az adatok minősége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során:

 1. a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni
  b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni
  c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl
  d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük
  e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé
 2. Az adatkezelés időtartama

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év, a számlázással kapcsolatos adatok megőrzési ideje 8 év a szerződés létrejöttétől / számla kiállításától számítva.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás

A www.leonettafolklor.hu weboldal által regisztrált személyes adatokhoz – a jogszabályban meghatározott időtartam alatt – az adatkezelő, továbbá az adatkezelő hivatalosan megbízott adatfeldolgozó partnere (mind a rendszer kezelése, mind annak felügyelete, karbantartása tekintetében), szabályozott és nyomon követhető formában férhetnek hozzá.

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A www.leonettafolklor.hu oldal üzemeltetője, a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani. Adattovábbítás külföldre nem történik.

 1. A Leonetta Webáruház szolgáltatásának igénybevételével kezelt adatok köre

A Honlapon keresztül elérhető Leonetta Webáruházban történő vásárlás alkalmával az alábbi adatokat kezeljük: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím / szállítási cím, számlázási név és cím, vásárlási adatok (rendelési azonosító szám, termék, mennyiség, ár, időpont), fizetési határidő, egyszeri vagy tartós kedvezmények igénybevétele, akciókban részvétel.

Az adatkezelés célja A Leonetta Webáruházban vásárolt termék vonatkozásában Regisztrált Felhasználó és a Vállalkozó között létrejött szerződés teljesítése (számlázás, termék kézbesítése, nyomon követése, panaszok kezelése, kapcsolattartás)

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Leonetta Webáruházban vásárolt termék vonatkozásában Regisztrált Felhasználó és a Vállalkozó között létrejött szerződés teljesítése, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség.

 

Az adatkezelés időtartama A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év, a számlázással kapcsolatos adatok megőrzési ideje 8 év a szerződés létrejöttétől / számla kiállításától számítva.

 

 1. Adatfeldolgozók nevei és elérhetőségei

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Vállalkozó az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Vállalkozó jogszabályi előírásnál fogva, vagy a szolgáltatás nyújtása, illetve a szerződés teljesítése során köteles.

A Vállalkozó a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Vállalkozóval fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

A Vállalkozó a következő adatfeldolgozóknak továbbítja a személyes adatokat:

 Név Székhely, telefonszám, email-cím Tevékenység
Total Studio Kft. A Honlap üzemeltetése és a személyes adatok tárolása.
Magyar Posta Futárszolgálat
Balázs Ibolya Mérlegképes könyvelési szolgáltatás
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountin View, CA 94043, USA IT szolgáltatás
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
IT szolgáltatás

 

Az Európai Bizottság megfelelősségi határozata alapján az Európai Unió területén kívüli harmadik országok vonatkozásában az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel bíró adatfeldolgozók részére akkor továbbítható személyes adat, ha az adott adatfeldolgozó csatlakozott az úgynevezett Privacy Shield Keretegyezményhez. A kaliforniai székhelyű Google LLC csatlakozott a Privacy Shield Keretegyezményhez, így a részükre történő adattovábbításhoz a szükséges védelmi szint biztosított.

 1. Cookie-k

 

A Webáruház cookie fájlokat küldhet az Ön eszközére. A cookie-kat a felhasználók azonosítására és a Webáruház korábbi meglátogatása során gyűjtött előzményi adatok felhasználókhoz történő megfelelő hozzárendelése céljából használjuk. Műszaki okokból az alábbi adatokat gyűjtjük még be: honlapok címei, a böngésző és az operációs rendszer neve, dátum és idő, valamint a böngésző részletei, a letöltött fájlok nevei és az IP címek. Az Ön adatait statisztikai célra használjuk fel, az anoním adatokat külön tároljuk és nem rendeljük hozzá egy bizonyos személyhez. Így az Ön személyes adatait folyamatosan tároljuk.

 

 

 1. Google Analytics

 

A Webáruház honlapja Google Analytics-et, a Google, Inc. („Google”) analitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-kat, az Ön számítógépére mentett szöveges fájlokat használ és segít elemezni az Ön a Webáruház honlapján történő böngészési szokásait. Ezen információk az USA-ban található Google szerverekre kerülnek továbbításra és ott is tárolják őket. Aktív IP anonimitás esetén a Google lerövidíti az IP címét. A teljes IP cím az amerikai Google szerverekre csak kivételes esetekben kerül továbbításra és csak kivételes esetekben rövidítik le ott azokat. A Webáruház-honlap működtetőjének kérésére a Google ezen információt az Ön Webáruház -honlap böngészési szokásainak elemzéséhez használja, jelentéseket készít a Webáruház honlapjához és az internet használatához kapcsolódó tevékenységek és más nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben. A böngészője által továbbított IP címe nem kapcsolódik más, a Google által tárolt adatokhoz

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A www.leonettafolklor.hu oldal üzemeltetője kijelenti, hogy megfelelő adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a weblapon történő regisztráció során a birtokába került személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő (vagy annak adatfeldolgozója) nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy az adatok elvesztése, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

 1. Az érintettet megillető jogok

Az Érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

– a tájékoztatáshoz való jog, /GDPR 12-14. cikk/

– hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/

– az adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/

– a helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/

– a törléshez/elfeledtetéshez való jog /GDPR 17. cikk/

– az adatkezelés korlátozása /GDPR 18. cikk/

– a tiltakozás joga. /GDPR 21. cikk/

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a www.leonettafolklor.hu oldal üzemeltetőjétől a személyes adatainak kezeléséről. Az oldal üzemeltetője a tiltakozást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett kérheti, hogy a www.leonettafolklor.hu oldal üzemeltetőjétől törlés helyett korlátozza az adatait, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

–       ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a www.leonettafolklor.hu vonatkozó, jogi kötelezettség teljesítéséhez illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

–       ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

–       törvényben meghatározott egyéb ok esetében.

 1. Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

A www.leonettafolklor.hu vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül válaszol. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Személyes adataik kezeléséről az érintett a www.leonettafolklor.hu oldal üzemeltetőjétől, mint adatkezelőtől bármikor, írásban – további formai kötöttséget mellőzve – kérhet tájékoztatást az alábbi módok egyikén:

 • postai úton megküldött ajánlott levél formájában,
 • valamint e-mailben az eacel@eacel.hu  címen.

Az adatainak kezelésében érintett kérheti az adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást, a személyes adatainak a helyesbítését vagy – kötelező adatkezelés kivételével – adatainak a törlését/ elfeledtetését/ vagy korlátozását. Amennyiben a kérelmét az adatkezelő nem teljesíti, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi okairól, valamint a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről, a kérelem kézhezvételtől számított 25 napon belül a www.leonettafolklor.hu oldal üzemeltetője az érintettet írásban tájékoztatja.

Ezeknek az adatkezelési folyamatoknak az érvényesülésekor a www.leonettafolklor.hu üzemeltetője tájékoztatja, amely tájékoztatást az adatkezelő, csak akkor mellőzi, ha az Érintett jogos érdekét sérti.

Az Érintett – a kötelező adatkezelést kivételével – tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő érdeke és az nem összeegyeztethető az érintett jogos érdekeivel (például közvetlen üzletszerzésre, közvélemény-kutatásra vagy tudományos kutatás céljára történik).

Az Érintett tiltakozását a www.leonettafolklor.hu üzemeltetője a tiltakozás beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, érdemi döntést hoz, és erről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás elfogadható és indokolt, úgy a www.leonettafolklor.hu üzemeltetője gondoskodik a tiltakozási jog érvényesüléséről – beleértve az adatfeldolgozói érintettséget – és az adatok törléséről/elfeledtetéséről/.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. §-ban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 77-84. cikkei, valamint az Infotv. V. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: www.naih.hu