Adatvédelmi szabályzat Privacy Policy

 

   
1 §

Általános rendelkezések

§ 1

General Provisions

   
1.             Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; „Infotv.”) szerint tároljuk. 1.      We treat data protection in accordance with the Act No. 2011/CXII on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information; “HDPA”).
   
   
 

§ 2

 

§ 2

Fogalmak

 

Definitions
1.             érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 

1.         ‘data subject’ shall mean a natural person who has been identified by reference to specific personal data, or who can be identified, directly or indirectly

 

2.             személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 

2.         ‘personal data’ shall mean any information relating to the data subject, in particular by reference to his name, an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity, and any reference drawn from such information pertaining to the data subject;

 

3.             hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 3.         ‘the data subject’s consent’ means any freely and expressly given specific and informed indication of his wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data relating to him being processed without limitation or with regard to specific operations;

 

4.             adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

4.         ‘controller’ shall mean the natural or legal person, or unincorporated organization which alone or jointly with others determines the purposes of the controlling of data, makes decisions regarding data controlling (including the means) and implements such decisions itself or engages a data processor to execute them;
5.             adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 5.         ‘controlling of data’ shall mean any operation or set of operations that is performed upon data, whether or not by automatic means, such as in particular collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, use, retrieval, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction, and blocking them from further use, photographing, sound and video recording, and the recording of physical attributes for identification purposes (such as fingerprints and palm prints, DNA samples and retinal images);

 

6.             adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 6.         ‘disclosure by data transfer’ shall mean making data available to a specific third party;

 

7.             nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 7.         ‘public disclosure’ shall mean making data available to the general public;

 

8.             adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 8.         ‘erasure of data’ shall mean the destruction or elimination of data sufficient to make them irretrievable

 

9.             adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 9.         ‘blocking of data’ shall mean the marking of stored data with the aim of limiting their processing in future permanently or for a predetermined period

 

10.         adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 10.     ‘data processing’ shall mean the technical operations involved in data control, irrespective of the method and instruments used for such operations and the venue where it takes place, provided that such technical operations are carried out on the data;

 

11.         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

11.     ‘data processor’ shall mean a natural or legal person or unincorporated organization that is engaged under contract in the processing of personal data, including when the contract is concluded by virtue of law;
12.         harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

12.     ‘third party’ shall mean any natural or legal person or unincorporated organization other than the data subject, the controller or the processor
13.         adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

14.         Adatkezelésre irányadó jogszabályok:

 

 

·                2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);

·                2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);

·                1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről („Fgytv.”);

·                1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról („Be.”);

·                2000. évi C. törvény – a számvitelről („Számv. tv.”);

·                2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”);

·                2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről („Eht.”);

 

·                2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”),

 

·                2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról („Postatv.”).

13.     ‘privacy incident’ shall mean the unlawful use or processing of personal data meaning, in particular, unauthorized access, alteration, transfer, disclosure by transmission or deletion as well as damage and accidental destruction.

 

 

14.     Applicable relevant statutory provisions regarding data control:

 

·           Act No. 2011/CXII on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information (“HDPA”);

·           Act no. 2013/V – Hungarian Civil Code (“HCC”);

·           Act no. 1997/CLV – Act on Consumer Protection („CP”);

·           Act no. 1998/XIX – Act on Criminal Process („Criminal Process Act”)

·           Act no. 2000/C – Act on Accounting („Accounting Act”);

·           Act no. 2001/CVIII – Act on Electronic Commerce and Information Society Services („E-commerce Act”);

 

 

·           Act no. 2003/C – Act on Electronic Communications („Electronic Communication Act”)

·           Act no. 2008/XLVIII – Act on the Basic Requirements and Certain Restrictions of Commercial Advertising Activities (“Advertising Act”);

·           Act no. 2012/ CLIX – Act on Postal Services („Postal Act”)

 

 

 

3 §

Cookie-k

 

§ 3

Cookies

   
A Webáruház cookie fájlokat küldhet az Ön eszközére. The Webshop can send cookie-files to your device.
   
A cookie-kat a felhasználók azonosítására és a Webáruház korábbi meglátogatása során gyűjtött előzményi adatok felhasználókhoz történő megfelelő hozzárendelése céljából használjuk. Műszaki okokból az alábbi adatokat gyűjtjük még be: honlapok címei, a böngésző és az operációs rendszer neve, dátum és idő, valamint a böngésző részletei, a letöltött fájlok nevei és az IP címek. Az Ön adatait statisztikai célra használjuk fel, az anoním adatokat külön tároljuk és nem rendeljük hozzá egy bizonyos személyhez. Így az Ön személyes adatait folyamatosan tároljuk. Cookies are used for user identification and correct assignment historical data to him, collected during previous visits to the Webshop. The following data is collected for technical purposes: websites addresses, name of the browser and operating system, date and time, as well as details of the browser, names of downloaded files and IP addresses. Your data is used only for statistical purposes, anonymous data is stored separately and cannot be assigned to a certain person. So your personal data is stored continuously.
   
4 §

Személyes adatok ellenőrzése

§ 4

Controlling of Personal Data

   
1.             A Webáruház használata során ránk bízza személyes adatait. A Leonetta határozza meg az elektronikus szolgáltatások nyújtásához és a Termékek adásvételéhez szükséges adatokat. 1.           While using the Webshop, you entrust us with your personal data. Leonetta defines data required for rendering electronic services, and for sale and purchase of the Products.
   
2.             Leonetta ellenőrizheti az alábbi személyes adatokat, amelyek jegyzéke a nyújtott szolgáltatásoktól függően módosítható:  keresztnév, vezetéknév, nem, e-mail, cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, hitel- vagy bankkártya szám, bankszámlaszám, tartózkodási hely vagy lakcím, levelezési cím, amennyiben eltér a lakcímtől, online kommunikácós címek, közösségi hálózati cím, születési idő, mobil eszköz egyedi száma (arról történő használat esetén). 2.           Leonetta can control the following personal data, the catalogue of which can be modified depending on the type of services rendered: name, surname, gender, e-mail address, mobile and/or fixed line phone number, credit or debit card number, bank account number, address of residence or stay, address for correspondence, if different from the address of residence, online communication addresses, social network address, date of birth, mobile device’s unique number (if using it).
   
3.             A fenti információkat referenciaként, a tartalmak formálása, módosítása vagy az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződéstől való elállás céljából és csakis az Eker. tv. 13/A § (3) bek.) az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatások helyes végrehajtása érdekében használjuk fel. A személyes adatokat a szolgáltatásaink használatának fejlesztése és az adásvételi szerződés, valamint az ügyfélszolgálati szolgáltatások teljesítésének céljából is feldolgozzuk.

 

4.             A Vevő személyes adatait Leonetta a termék megrendelésével, adásvételével, számlázási eljárással, Vevők nyilvántartásával, megrendelések teljesítésével, számviteli kötelezettségek teljesítésével, vásárlókkal történő kapcsolattartással, vásárlási szokások elemzésével kapcsolatosan kezeli.

 

·         kezelt személyes adatok: keresztnév, családi név, születési dátum, e-mail cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím, online kommunikációs címek, social network cím, megrendelés azonosító száma, megrendelés részletei (termék, mennyiség, vételár)

 

·         adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Szvtv. 169. § (2)

 

 

·         adatkezelés időtartama: a termék megrendelésének teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat a termék kiszállításáig; a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatatokat  8 évig (Szvtv. 169. § (2)).

 

3.           We use the information listed above for reference, content shaping, modification or withdrawal from the contract for electronic services and only for correct implementation of services mentioned in the GTC in accordance with Sec. 13/A (3) E-Commerce Act. Personal data is also processed to improve the use of our services and for the fulfillment of sale and purchase agreement and rendering customer service.

 

 

 

4.           The Purchaser’s personal data are controlled by Leonetta  regarding the order, sale and purchase of the product, invoicing process, registering Purchasers, performing orders, keeping contact with Purchasers, fulfillment of accounting obligations, analysis purchase behavior.

 

 

·         controlled personal data: name, surname, date of birth, e-mail address, mobile and/or fixed line phone number, address of residence or stay, address for correspondence, online communication addresses, social network address, order’s identification number, order’s details (product, quantity, purchase price)

 

·         legal basis of data control: the data subject’s consent, Section 169 (2) of Accounting Act

 

·         duration of data control: personal data required for the fulfillment of the order of the Product and for keeping contact until the delivery of the Product; the data required for fulfillment of accounting obligations until 8 years (Section 169 (2) of Accounting Act).

 

5.             A személyes adatait az Infotv. által meghatározott biztonsági előírások szerint ellenőrizzük és dolgozzuk fel. A Leonetta az Ön személyes adatainak kezelője és ő felelős az Infotv. előírásainak megfelelő védelmükért. Ön jogosult megtekinteni személyes adatait és kérni azok frissítését vagy eltávolítását. 5.           Your personal data is controlled and processed in compliance with safety rules, required by the HDPA. Leonetta is the controller of personal data and is responsible for its protection in accordance with the provisions of the HDPA. You have the right to browse your personal data, require updating or removing it.
   
6.             Az adatszolgáltatás kötelező az Eker. tv.  előírásai szerint és szükséges a szerződés és a Webáruház keretein belül nyújtott szolgáltatásaink végrehajtásához. A Webáruház használatával Ön hozzájárulását adja a személyes adatainak Leonetta általi a jelen adatvédelmi politikában meghatározott előírások szerinti használatához. 6.           Provision of data is obligatory in accordance with the provisions of the E-commerce Act and necessary for the implementation of the contract and our services within the frames of the Webshop. By use of the Webshop you provide your consent to the use of your personal data by Leonetta in accordance with the rules defined in the present Policy.
   
7.             A személyes adatokat tárolja: ________ társaság, címe: _______. 7.           Personal data is stored by ________ company, seat: _____.
   
8.             A Leonetta a felhasználók személyes adatait marketing célból használja, amely magában foglalja például a hírlevelek és más kereskedelmi információk kiküldését – de csakis kizárólag a felhasználók hozzájárulásával és ezirányú hozzájárulásuk visszavonásáig (a hozzájárulás megadása a megrendelés leadása során az erre vonatkozó mező bejelölésével történik). A közvetlen marketing célokra történő adathasználat jogalapját az Eker. tv. 13/A §, az Sztv. 169 § (2) bek. és a Reklámtörvény 1 § és 6 § (5) bek. képezik. 8.           Leonetta controls personal data of users with marketing purposes, including sending newsletter and other commercial information – only upon their consent until the recall of consent (provision of consent is performed by marking respective field during registration or order submission). The legal basis of the data control for direct marketing purposes are Sec. 13/A § E-commerce Act, Sec. 169 (2) Accounting Act, Sec. 1 and Sec. 6 (5) Advertising Act.
   
5 §

Integráció a Harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokkal

§ 5

Integration with the Services Provided by Third Parties

   
1.             Google Analytics 1.           Google Analytics
   
A Webáruház honlapja Google Analytics-et, a Google, Inc. („Google”) analitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-kat, az Ön számítógépére mentett szöveges fájlokat használ és segít elemezni az Ön a Webáruház honlapján történő böngészési szokásait. Ezen információk az USA-ban található Google szerverekre kerülnek továbbításra és ott is tárolják őket. Aktív IP anonimitás esetén a Google lerövidíti az IP címét. A teljes IP cím az amerikai Google szerverekre csak kivételes esetekben kerül továbbításra és csak kivételes esetekben rövidítik le ott azokat. A Webáruház-honlap működtetőjének kérésére a Google ezen információt az Ön Webáruház -honlap böngészési szokásainak elemzéséhez használja, jelentéseket készít a Webáruház honlapjához és az internet használatához kapcsolódó tevékenységek és más nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben. A böngészője által továbbított IP címe nem kapcsolódik más, a Google által tárolt adatokhoz. The Webshop website uses Google Analytics, the analytical service of Google, Inc. („Google”). Google Analytics uses cookies, which are text files saved on your computer and helping analyzing you browsing of the Webshop website. This information is transferred to Google servers in USA and stored there. In case of active IP anonymity Google shortens your IP address. Only in exceptional cases full IP address is transferred to Google servers in USA and shortened there. Under the Webshop website operator’s request Google uses this information to assess your browsing of the Webshop website, prepare reports on activity and rendering other services related to the use of the Webshop website and the Internet. Your IP address, provided by the browser, will not be connected with other data stored by Google.
   
6 §

Információ továbbítása harmadik fél részére

§ 6

Sharing Information with Third Parties

   
Az Ön személyes adatait a Leonetta kizárólag az alábbi esetekben osztja meg harmadik személyekkel, amennyiben ahhoz Ön a megfelelő információk alapján hozzájárult: Leonetta shares your personal data with any third parties in the following cases if you give your consent based on proper information:
   
1.      amennyiben Ön hozzájárult ezen adatok megosztásához; 1.      when you have agreed with sharing this data;
   
2.      amennyiben az a Webáruház használata tekintetében az Öntől kapott kifizetésekkel kapcsolatban szükséges; ebben az esetben a szükséges mértékben megosztjuk személyes adatait az összeg kiegyenlítésének végrehajtását végző egységgel:

 

·         fizetés bankkártyával:

társaság neve: … Bank

címe: …

működés: adatátvitel a Bankhoz

személyes adat: a kifizetés azonosító száma, a tranzakció összege, dátuma és ideje

a bankkártya és a tranzakció adatait a Bank ellenőrzi

 

 

·         fizetés online fizetésen keresztül

Társaság:

Társaság neve:

címe: …

működés: adatellenőrzés a fizetési tranzakció tekintetében

az adatvédelmi politika az alábbi honlapon érhető el: …

 

2.      if it is necessary for receiving payments from you for the use of the Webshop; in this case we will share your personal data with the entity implementing the payment process to the necessary extent:

 

 

·         payment by bank card:

company name: … Bank

address: …

operation: data transfer to the Bank

personal data: payment identification number, amount and date, time of the transaction

data of the bank card and the payment transaction are controlled by the Bank

 

 

·         payment through online payment company:

company name:

address: …

operation: data control regarding the payment transaction

privacy policy available on the page: …

 

   
3.      amennyiben harmadik felet bízunk meg a Webáruházzal kapcsolatos nevünkben elvégzendő szolgáltatások nyújtásával (Leonettához kapcsolódó harmadik fél, valamint attól függetlenek is), úgy továbbra is mi maradunk a felelősek az Ön személyes adatainak védelméért, azok tárolása, valamint feldolgozása a jelen politika és a vonatkozó jogszabályok szerint kerül elvégzésre;

 

·         Az alábbi társaságot bízzuk meg a www.leonettafolklor.hu honlapon található online Webáruház működtetésével és az Ügyfélszolgálati és Panaszkezelési szolgáltatások nyújtásával:

 

Társaság neve: […]

Címe: […]

Cégj.sz.: […]

tevékenység: adatfeldolgozás/adakezelés

személyes adatok: a vevő kereszt- és vezetékneve, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelés azonosítószáma, a termék és a hiba leírása (vételár, vásárlás dátuma, a minőségi kifogás dátuma, hiba leírása, igényelt kártérítés)

jogalap: az érintettek beleegyezése; az Sztv. 169 § (2) bek.; az Fgytv. 17/A § 7. bek.

az adatkezelés időtartama: számlák tekintetében az Sztv. 169 § (2) bek. alapján 8 év; a Fgytv. 17/A (7) bek. alapján 5 év a panaszokról és a válaszokról készült jegyzőkönyvek tekintetében; a Panaszkönyvbe írt bejegyzések tárolási időtartama 2 év

 

 

·         A termékek tárolásával és szállításával az alábbi társaságot bízzuk meg:

Társaság neve: […]

címe: […]

Cégjegyz. sz..: […]

tevékenység: adatfeldolgozás

személyes adatok: a fogyasztók kereszt- és vezetékneve, cím, telefonszám, e-mail cím

jogalap: az érintett hozzájárulása; Postatv. 54§ (1) bek.

adatkezelés időtartama: a termékek kiszállításáig

 

3.      if we engage third parties to render services on our behalf in relation to the Webshop (third parties related to Leonetta, as well as independent ones); in such cases we remain responsible for protection of your personal data and provision that its control and processing will be performed in accordance with the present Policy and respective legislative regulations:

 

·         We engage with operation of the online Webshop on www.leonettafolklor.hu and rendering Customer and Complaint Service the following company:

 

 

 

company name: […]

address: […]

Corp. Reg. No.: […]

operation: data processing/data control

personal data: name and surname of the Purchaser, address, phone number, e-mail address; identification number of the order, description of the product and the fault (purchase price, purchase date, date of quality objection, description of the fault, requested warranty remedy)

legal basis: the data subject’s consent; Sec. 169 (2) Accounting Act; Sec. 17/A (7) CP

duration of data control: 8 years for invoices according to Sec. 169 (2) Accounting Act; for minutes on complaint and responses 5 years according to Sec. 17/A (7) CP; entries into Complaint Book of Purchasers for 2 years

 

·         We engage with storage and delivery of the products:

company name: […]

address: […]

Corp. Reg. No.: […]

operation: data processing

personal data: name and surname of the consumer, address, phone number, e-mail address

legal basis: the data subject’s consent; Section 54 (1) Postal Act

duration of data control: until the delivery of the products

 

4.          amennyiben azt a törvény előírja. 4.      when it is required by law.
   
A Leonetta semmi esetre sem jogosult harmadik személyeknek eladni az Ön személyes adatait vagy harmadik személyeknek hozzáférést biztosítani azokhoz ezen harmadik személyek céljainak megvalósítása érdekében. In no case Leonetta shall sell your personal data to third parties or provide third parties with access to your personal data with a view to implement the aims of these third parties.
   
7 §

A személyes adatok védelme, megőrzése

§ 7

Protection and retention of Personal Data

   
A Leonetta biztonságos módon, védett és őrzött eszközön tárolja az Ön adatait. Munkatársaink közül csak korlátozott számú személy fér hozzá ehhez az eszközhöz. Leonetta stores your data in a safe way on protected and guarded equipment. Only limited number of persons from our staff has access to this equipment.
   
A Leonetta az Ön személyes adatait csak a Webáruház, az adásvételi szerződés és az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződés keretein belül nyújtott szolgáltatások teljesítéséig, illetve a jelen politikában rögzített feladatok megvalósításáig szükséges ideig őrzi meg. Ha az adatainak tárolásásra már nincs szükség, úgy azok biztonságos és tartós módon törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, vagy az azokhoz való hozzáférés a személyes adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályokban előírt kereteken belül zárolásra kerül. Leonetta will store your personal data only throughout a period required for rendering the service within the frames of the Webshop and contracts for sale and rendering electronic services, as well as implementing tasks defined in the present Policy. When storage of your data is not required anymore, it will be deleted or anonymized in a safe and durable way, or access to it will be blocked within the scope required by respective regulations on retention of personal data.
   
   
8 § § 8
Jogorvoslat

 

Legal Remedy
1.             Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az  ügyfélszolgálat útján, ill. az alábbi email-címen: […]. 1.         The data subject may request information about the data control of his personal data, request  rectification and erasure or blocking of his personal data – except the mandatory data control – in the form deisgnated at the data recording and via customer service or on the following email-address: […].

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintettre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Leonetta költségtérítést állapít meg. Data controller has to comply with requests for information without any delay, and provide the information requested in an intelligible form, in writing at the data subject’s request, within not more than twenty-five days. This information prescribed shall be provided free of charge if the person asking for information has not filed request for information yet at the data controller for the same category of data once a year. In otther cases Leonetta may determine a charge.

 

2.             A Leonetta a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 2.         When a data is rectified, blocked, marked or erased, the data subject to whom it pertains and all recipients to whom it was transmitted for processing shall be notified by Leonetta. Notification is not required if it does not violate the rightful interest of the data subject in light of the purpose of controlling.

 

3.             Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 

a)             a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b)             a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

c)             törvényben meghatározott egyéb esetben.

3.         The data subject shall have the right to object to the controlling of data relating to him:

 

a.         if controlling or transfer is carried out solely for the purpose of discharging the controller’s legal obligation or for enforcing the rights and legitimate interests of the controller, the recipient or a third party, unless controlling is mandatory;

 

 

b.         if personal data is used or disclosed for the purposes of direct marketing, public opinion polling or scientific research; and

 

 

c.         in all other cases prescribed by law.

 

4.             A Leonetta a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 4.         In the event of objection, Leonetta shall investigate the objection within the shortest possible time inside a fifteen-day time period, adopt a decision as to merits and shall notify the data subject in writing of its decision.

 

5.             Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – a döntés közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 5.         If, according to the findings of the controller, the data subject’s objection is justified, the controller shall terminate all controlling operations (including data collection and transfer), block the data involved and notify all recipients to whom any of these data had previously been transferred concerning the objection and the ensuing measures, upon which these recipients shall also take measures regarding the enforcement of the objection. If the data subject disagrees with the decision taken by the controller the data subject shall have the right to bring action to the court within thirty days of the date of delivery of the decision.

 

6.             Leonetta az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

6.         Leonetta shall not delete the data of the data subject if processing has been prescribed by law. However, data may not be transferred to the data recipient if the controller agrees with the objection or if the court has found the objection justified.

 

7.             Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.

 

7.         The data subject shall demand restitution from the data controller in case his the rights relating to personality are violated.

 

8.             Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

 

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

8.         The data controller shall also be liable for any damage caused by a data processor acting on its behalf.

 

The data controller may be exempted from liability if the damage was caused by unavoidable reasons beyond his data control.

 

No compensation shall be paid by the data controller and no restitution may be demanded where the damage was caused by or the violation of rights relating to personality is attributable to intentional or gross negligent conduct on the part of the data subject.

17.     Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

9.         In the event of any infringement of the data subject’s rights, he may file for court action against the controller. The court shall hear such cases in priority proceedings.

 

18.     Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

 

10.     The data subject may file complaint at the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Name: Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information

 

reg. seat: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

mail address: 1530 Budapest, Pf.: 5

Phone: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

homepage: http://www.naih.hu

 

9 §

Felelősség

 

§ 9

Responsibility

   
1.             A Leonettát nem terheli semmilyen felelősség harmadik személyek a felhasználó személyes adatainak tartalmához vagy mértékéhez kapcsolódó intézkedései, valamint a felhasználók általuk okozott kárának tekintetében. 1.           Leonetta bears no responsibility for any actions of third parties related to the content or scope of personal data of the user, as well as for damage for the user caused by them.
   
2.             Nem terhel minket semmilyen felelősség az általunk a Webáruház honlapjain közzétett külső linkek tekintetében. 2.           We bear no responsibility for external links, which we provide on the Webshop websites.
   
10 §

Az adatvédelmi szabályzat módosítása

§ 10

Changes to the Privacy Policy

   
A jelen adatvédelmi szabályzatot a Leonetta módosíthatja. A változások 8 nappal az új szabályzat a leonettafolklor.hu honlapon történő közzétételét követően válnak hatályossá. The present Privacy Policy can be updated by Leonetta. The change becomes valid 8 days after the date of publishing of a new Policy on the website leonettafolklor.hu.