Általános szerződési feltételek

 

Általános

 

A www.leonettafolklor.hu használatával és/vagy rendelés leadásával / termékek megvásárlásával Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (”ÁSZF”), így kérjük, a rendelés leadása előtt olvassa el. Az ÁSZF legfrissebb változata a weboldal nyitólapján elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A felhasználó / Vevő felelőssége, hogy az ÁSZF változásait figyelemmel kísérje.

 

Nem válik a Szolgáltató és a nem fogyasztó Vevő közötti szerződés tartalmává az a szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, kivéve, ha ebben a felek külön írásban megállapodtak. Nem válnak továbbá a Szolgáltató és a nem fogyasztó Vevő közötti szerződés tartalmává azok a szokások sem, amelyek az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismertek és rendszeresen alkalmazottak, kivéve, ha ezekben a felek külön írásban megállapodtak.

 

A Vevő az a természetes személy (fogyasztó), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogképességgel rendelkező szervezet, amely a weboldalon megrendelést ad le. A weboldalon 18. életévüket be nem töltött természetes személyek nem vásárolhatnak.

 

Webáruház működése, használata

 

A weboldal tartalma elérhető regisztráció nélkül, a böngészéshez, a termékek megtekintéséhez, és a vásárláshoz nem szükséges előzetes regisztráció. A Webáruház az elektronikus kereskedelmi törvényről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban működik.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátok között bárki a weboldal felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen ÁSZF-et, a jogszabályokat.

 

Távszerződés létrejötte

 

A Felek között létrejövő szerződés tárgya a weboldalon (www.leonettafolklor.hu) található valamennyi árucikk. Az itt található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek, az ajánlatok az adott időpontban hatályosak. A termékekre és ajánlatokra vonatkozóan a módosítás jogát fenntartjuk. A weboldalon szereplő termékek bemutatása nem minősül az ott kínált termékekkel kapcsolatos adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó felhívásnak, az csupán ajánlattételi célokat szolgál.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, valamint annak általunk emailben történő visszaigazolásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet szerint távszerződés jön létre a [Tarcsáné Suhajda Ildikó egyéni vállalkozó; székhely: 1122 Határőr út 19/A; adószám:70000784243; telefonszám:06705244445; email:info@leonettafolklor.hu] mint szolgáltató („Szolgáltató”) és a megrendelő mint vevő („Vevő”) között, az alábbiak szerint:

Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhozszállítást kért, a Szolgáltató köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően – vagy utánvétellel, vagy a fizetést követően – a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Lehetőség van személyes átvételre is a vevő választása szerint, Szolgáltató köteles az általa biztosított üzlethelyiségben a terméket Vevőnek átadni.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles a kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére a kiválasztott módon megfizetni. Amennyiben a kiszállított terméket a Vevő nem veszi át, vagy annak átvételét megtagadja, úgy az ezzel a Szolgáltatónak okozott kárért a Vevő kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja, és az utólag nem lesz elérhető. Az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar.

 

Vásárlás és megrendelés

 

A kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba. A megrendelést a „Megrendelem” gombra kattintva adhatja le. A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t, esetleges vámot és újrahasznosítási díjat tartalmazzák. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítási költéségeket.

A szállítási és fizetési mód kiválasztása a rendelésösszesítő oldalon történik, itt tüntetjük fel a megrendelt termék kiszállításának díját is. A fizetési módok választásával kapcsolatos költséget a Vevő köteles megtéríteni.

 

Szállítási módok:

 • személyes átvétel
 • kiszállítás:
 • A csomagok házhozszállítását Magyarország egész területén vállaljuk. Partnerünk az MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat.

A szállítási díj  0 – 20000,- Ft összegű rendelésig                  2100,- Ft

20000,- Ft összegű rendelés felett                ingyenes

 

 • Külföldre is postázunk természetesen, melynek postai költségéről emailben egyeztetünk a Vevővel.

 

A megrendelés “személyes átvétel”-lel nem jelent vételi kötelezettséget, de a visszaigazolás után három napig nem értékesítjük másnak a terméket.

A csomagot a megadott címen átvevő személyek jogosultsága nem kerül ellenőrzésre.  Amennyiben a Vevő nem vette át vagy, nem fogadta el a szállítást a kölcsönösen megállapított szállítási feltételek szerint a terméket, köteles a Szolgáltató részére az ennek kapcsán felmerült szállítási / kezelési költségeket megtéríteni.

 

Fizetési módok:

 • készpénzben személyes átvétel esetén
 • utánvétes fizetés
 • Paypal
 • utalás

 

Amennyiben a Vevő nem készpénzes fizetési módot választ, a termék kiszállítását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg. Amennyiben a Vevő a megrendelés leadását követő 20 napon belül nem fizeti ki a rendelést, úgy a rendelés törlésre kerül és a Vevő tájékoztató e-mailt kap a megrendelés törléséről.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha bármikor olyan e-mailt kap, amelyben hivatkozáson keresztül kérnek adatai megadására, ne válaszoljon erre, ne kattintson a hivatkozásra, azonnal törölje a levelet, és lépjen velünk kapcsolatba. A Szolgáltató a fentiekből eredő kárfelelősségét kizárja.

 

Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a vevő birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Garancia/ Szavatosság

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelettel összhangban:

           

Kellékszavatossági jog

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap elteltével azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Az alábbiak a SZAVATOSSÁGI JOGOK ELVESZTÉSÉVEL JÁRNAK:

 • nem rendeltetésszerű használat;
 • a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya;
 • az esetlegesen felfedezett hibák (rejtett anyag, vagy gyártási hiba) legfeljebb két hónapon napon túli jelzése;
 • sérülés, vagy erőszakos külső behatás, rongálás;
 • házilagos javítás.

A termék használhatóságával, rendeltetésével, tisztításával és ápolásával kapcsolatos tájékoztatót minden esetben mellékelünk a termék csomagolásában.

 

Elállás

 

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt mint fogyasztót, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelettel összhangban mint fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

 • a termék átvételét követően,
 • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

14 naptári napon belül gyakorolható. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül a Szolgáltató részére. A fogyasztó az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. (Az eredeti állapot a termék gyári csomagolására is vonatkozik.) Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles a Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a Szolgáltató köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni a Vevő által megadott bankszámlaszámra, a termék visszaszállításnak a költségét a Vevő köteles ez esetben állni. Amennyiben a Vevő banki átutalással fizetett, úgy a visszatérítés a Vevő által az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatban rögzített bankszámlára kerül visszautalásra, amennyiben a Vevő megjelölt ilyen bankszámlát. Amennyiben a Vevő az elállási nyilatkozatában nem adott meg bankszámlaszámot, úgy a Leonetta a Vevő által megadott e-mail-en vagy telefonon keresztül felveszi a Vevővel a kapcsolatot és kéri, hogy adjon meg egy bankszámlaszámot, amelyre a visszatérített összeg átutalhatja. A Leonetta nem ellenőrzi, hogy milyen bankszámlát használtak a megrendelt áru kifizetéséhez. A Leonetta  ilyen ellenőrzést a termék árának visszatérítése előtt sem végez A termék visszaküldésének költségén túl fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az elállás történhet:

 • telefonon: +36705244445
 • személyesen: 1093 Vámház körút 1-3, K33
 • levélben: 1093 Vámház körút 1-3, K33
 • emailben: info@leonettafolklor.hu

Az elállási nyilatkozatmintát itt találja:

Elállási nyilatkozat – Letölthető PDF

 

A Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben.

 

Felelősség

 

Amennyiben Szolgáltató megszegi a jelen ÁSZF-et, csak olyan veszteségekért felel, amelyek az ilyen megszegésekből közvetlenül és ésszerűen következhetnek. Következménykárokért felelősségünk kizárt, nem felelünk olyan közvetett veszteségekért,  amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például profit vagy lehetőség elvesztése; vagy a termékek kiszállásának elmaradása vagy jelen ÁSZF-ben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításunkon kívül esik (különösen de nem kizárólagosan vis maior, tűzeset, árvíz, vihar, lázadás, zavargások, háború, nukleáris baleset és terrorcselekmény).

Felelősségünk a www.leonettafolklor.hu oldalon elküldött megrendelésével kapcsolatos bármilyen veszteségért vagy kárért a megrendelés teljes vételáráig terjed.

 

Panaszkezelés

 

Panaszát az alábbi elérhetőségekre juttathatja el (panaszügyintézés helye):

 • telefonon: +36705244445
 • személyesen: 1093 Vámház körút 1-3, K33
 • levélben: 1093 Vámház körút 1-3, K33
 • emailben: info@leonettafolklor.hu

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tel.: 06 (1) 488 21 31

Fax: 06 (1) 488 21 86

 

Európai Fogyasztói Központ

József körút 6.

H – 1088 Budapest

Tel.: +36 1 459 48 32

Fax: +36 1 210 25 38

E-mail: info@magyarefk.hu

 

Fogyasztóvédelmi hatóságok:

Területileg illetékes járási hivatalok

További információ és elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Tulajdonjog, szerzői jogok

 

A Szolgáltató oldalán valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog tulajdonjog, mint például védjegy vagy szerzői jog, a Szolgáltató és leányvállalatai, illetve a licenciajogosultak tulajdona marad. A Szolgáltató engedélye nélkül tilos a www.leonettafolklor.hu oldal és annak teljes tartalma felhasználása, beleértve a részben vagy egészben történő másolása vagy tárolása is, a személyes, nem kereskedelmi használatot ide nem értve. A www.leonettafolklor.hu domain a Szolgáltató javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

Impresszum

 

Tarcsáné Suhajda Ildikó egyéni vállalkozó

 • Székhely: 1122 Határőr út 19/A
 • Adószám: 70000784243
 • E-mail: info@leonettafolklor.hu
 • Telefon: 06705244445

 

Tárhelyszolgáltató

 

A www.leonettafolklor.hu a Total Studio Kft. szerverén fut.

 • Tárhelyszolgáltató: Total Studio Kft.
 • Tárhelyszolgáltató email címe: info@totalstudio.hu
 • Tárhelyszolgáltató címe: 1113 Budapest, Gogol utca 13. 123-as iroda
 • Tárhelyszolgáltató adószáma: 14410615-2-41

 

Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek minősül, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

Záró rendelkezések

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2017. március 18.

Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, a Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésekről szóló ENSZ-egyezményt kizárásával.

A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, melyek közül a magyar szöveg az irányadó.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el.

Letölthető ÁSZF Leonettafolklor